Robuuste doorvoerroute Krimpenerwaard: grotere zoetwaterbuffer bij droogte

Samen met de hoogheemraadschappen Schieland en de Krimpenerwaard en Rijnland werkt Witteveen+Bos aan een doorvoerroute in de Krimpenerwaard. Deze route transporteert water vanuit de Lek naar de Hollandsche IJssel. Met de doorvoer Krimpenerwaard kan een strategische zoetwaterbuffer in de bovenloop van de Hollandsche IJssel worden versterkt in een periode van lage rivierafvoeren. Bovendien kan vanuit de Hollandsche IJssel zoetwater blijven worden ingelaten.
 

De afgelopen zomer zuchtten grote delen van Europa onder een groot neerslagtekort met zeer lage rivierafvoeren tot gevolg. Door de klimaatverandering zal dit vaker voor gaan komen. Een langdurige droge periode leidt tot problemen in West-Nederland waar een tekort aan zoet water kan ontstaat. Zo ook in de beheersgebieden van de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Rijnland. In droge perioden komt het zoute water uit de zee verder de rivieren op. Dit te zoute water kan niet worden ingelaten omdat het schade veroorzaakt aan de land- en tuinbouw en de natuur.

Betrouwbaar model

Aan de hand van Sobek-modelberekeningen stelt het projectteam varianten op voor het wegnemen van knelpunten, zoals kleine inlaten en smalle bruggen en, waar nodig, voor het verruimen van watergangen. Voor een betrouwbaar model worden de breedte en diepte van de betreffende watergangen ingemeten. Vervolgens is het mogelijk om het model te kalibreren aan de hand van de meetgegevens van het bestaande watersysteem, die afgelopen zomer als doorvoerroute deels al in bedrijf is geweest.

Kansen voor waterkwaliteit

De varianten wegen we af op basis van onder meer de effectiviteit, de gevolgen voor de omgeving en kosten voor aanleg en onderhoud. Daarnaast leidt de doorvoer van water wellicht ook tot kansen. Zo  kan mogelijk de waterkwaliteit in de Krimpenerwaard worden verbeterd door het terugdringen van blauwalg.

Multidisciplinair projectteam

Om dit project mogelijk te maken, hebben we een multidisciplinair projectteam samengesteld, bestaande uit onder meer hydrologen, ecologen en civiel-technici. Het Hoogheemraadschap houdt nauw contact met de omgeving en inventariseert belangen, kansen en ideeën en wordt daarbij ondersteund door specialisten van Witteveen+Bos. Na vaststelling van de voorkeursvariant (medio 2024) wordt deze verder uitgewerkt.

Deel deze pagina