Opstellen MJOP haven Oudeschild

De gemeente Texel staat voor een belangrijke opgave, het in kaart brengen van het bestaande areaal en het maken van een onderhoudsplan voor de komende decennia. Dit inzicht is noodzakelijk om het benodigde beheer- en onderhoudsbudget voor de komende jaren vast te kunnen stellen. Daarnaast is het noodzakelijk om de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de afkoop van de overdacht van de haven naar de gemeente te kunnen starten.

NEN 2767 inspectie

Op basis van het beleid van de gemeente en het startoverleg is voor de gehele haven het gewenste onderhoudsniveau bepaald. Vervolgens zijn er inspecties uitgevoerd in de haven. De damwanden van de haven zijn geïnspecteerd middels duikinspecties onder water en plaatselijk langs de waterlijn met een boot. De rest van de haven (verharding, meubilair, ondersteunende assets) zijn middels een NEN 2767 inspectie geïnspecteerd. Op basis van de inspectieresultaten en het onderhoudsniveau is er voor de verschillende assets bepaald wanneer onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de haven in een goede conditie te houden. De kosten voor de verschillende onderhoudsmaatregelen zijn bepaald aan de hand van kengetallen en SSK ramingen van Witteveen+Bos. Tezamen heeft dit geleid tot een rapportage waarin eenduidig wordt waar de risico’s en grootste kostenposten van de haven zitten en welke onderhoudsmaatregelen er benodigd zijn.

Door inzicht te hebben in de onderhoudsmaatregelen en de bijbehorende kosten kan de gemeente de benodigde financiële middelen voor de komende jaren vrijmaken en inplannen

Deel deze pagina