• Routekaart voor windenergie

  • Doelstelling van 3.500 MW nieuwe offshore windenergie

  • Transport van de opgewekte elektriciteit in het windenergiegebied naar het hoogspanningsnet op land

Net op zee Hollandse Kust

In de routekaart voor windenergie op zee is besloten om de doelstelling van 3.500 MW nieuwe offshore windenergie in 2023 te faciliteren in drie gebieden, te weten Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). TenneT is verantwoordelijk voor realisatie van het ‘net op zee’. Het project net op zee Hollandse Kust (zuid) moet ervoor zorgen dat de elektriciteit, die in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) wordt opgewekt, naar het hoogspanningsnet op land kan worden getransporteerd. Het project bestaat uit realisatie van platforms op zee, kabels op zee, kabels op land en een nieuw transformatorstation op land. Witteveen+Bos heeft aan de voorbereiding van het project bijgedragen met een tracéstudie, onderzoek en afweging van kansrijke alternatieven, uitvoeren van effectenstudies, het opstellen van een MER en voorbereiden van de vergunningaanvragen.

 

Deel deze pagina