Multidisciplinair pionieren bij eerste snellaadplein voor e-trucks

Het eerste snellaadplein voor vrachtverkeer en bouwmaterieel in Nederland wordt april 2023 in gebruik genomen aan de A15 bij Geldermalsen. Dit innovatieve project is een initiatief van WattHub. Witteveen+Bos heeft vanuit een pionierende rol zowel het vergunningentraject als de veiligheidsrisicoanalyse verzorgd.

Steeds meer transportbedrijven voegen elektrische vrachtwagens toe aan hun wagenpark. Bovendien is in Europees verband afgesproken dat vanaf 2040 alle nieuw verkochte vrachtwagens elektrisch moeten zijn. De vraag naar laadlocaties voor e-trucks zal dus explosief stijgen. Tegen deze achtergrond markeert het WattHub snellaadplein een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse energietransitie.

Vergunningentraject zonder historie

Witteveen+Bos is door WattHub gevraagd om bij te dragen aan het project. De aannemers Van Oord, Dura Vermeer, Ploegam en burgerwindcoöperatie Betuwewind zijn de initiatiefnemers van WattHub. ‘Dit snellaadplein is het eerste in Nederland. Dit betekent meteen dat nog geen historie is opgebouwd rond het vergunningentraject’, vertelt Justin Keizer, omgevingsrechtjurist.

‘Het snellaadplein raakt aan zeer veel domeinen, zoals milieuwetgeving, omgevingsveiligheid en geluid. Ook door de ligging dicht bij een afvalverwerkingsbedrijf en naast een windpark. Feitelijk zijn we begonnen aan een puzzel, waarvan we niet wisten hoe deze er aan het eind uit zou zien. Het bestaande wettelijk kader vormde uiteraard het startpunt. Aan ons de uitdaging om te kijken hoe het snellaadplein hierin past. Een interessant proces van pionieren.’

 

Multidisciplinaire benadering

In samenwerking met de opdrachtgever, de Omgevingsdienst Rivierenland, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de Gemeente West-Betuwe en andere stakeholders zijn we erin geslaagd om in vier maanden het vergunningentraject met succes te doorlopen, van aanvraag tot formele instemming. Voor de beste oplossing en een snelle doorlooptijd is gekozen voor een multidisciplinaire benadering. Binnen Witteveen+Bos hebben specialisten op het gebied van vergunningentrajecten en ingenieurs met kennis van milieu, gezondheid en leefomgeving de expertises gebundeld.

Justin: ‘Dit project is een voorbeeld voor toekomstige snellaadpleinen. Daarom is het nog eens extra zaak om een solide en kwalitatief fundament neer te leggen.’ Dit fundament gaat onder andere over vergunningen en omgevingsveiligheid. Binnen het vergunningstraject is allereerst uitgewerkt welke categorieën uit de milieuwetgeving van toepassing zijn. Ook zijn de juiste toestemmingen aangevraagd en verkregen, zodat WattHub  daadwerkelijk kan starten met de realisatie.

Vertaalslag algemene regelgeving

Op het gebied van omgevingsveiligheid is de regelgeving voor lithiumhoudende energiedragers nog in ontwikkeling. Deze regelgeving en richtlijnen zijn algemeen geformuleerd. Een vertaling naar de specifieke situatie van een snellaadplein voor zware voertuigen bestaat nog niet. ‘Onze ingenieurs en veiligheidsadviseurs hebben gezamenlijk deze vertaalslag gemaakt. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn brandveiligheid, calamiteitenbestrijding en de lay-out van het laadplein in relatie tot de externe factoren. Hieruit zijn maatregelen voortgekomen specifiek voor dit snellaadplein, die vervolgens zijn verwerkt in het ontwerp. Hierdoor is op maat de omgevingsveiligheid geborgd.’

Constructieve samenwerking tussen de stakeholders heeft een belangrijk verschil gemaakt. Dit heeft geleid tot een doorlooptijd van slechts vier maanden. ‘Het bevoegd gezag is vanaf de start bij het traject betrokken. We hebben meerdere gedetailleerde notities opgesteld en gedeeld. Zo is een vruchtbare wisselwerking ontstaan om te komen tot een gedragen aanvraag’, besluit Justin Keizer.

WattHub: ontstaan vanuit emissievrije dijkversterking

WattHub kent zijn oorsprong in het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg. De bouwcombinatie Mekante Diek zorgt een nagenoeg emissievrije uitvoering van dit project. Zo wordt een grote stap gemaakt in het terugdringen van de stikstof-uitstoot tijdens bouwprojecten. De aannemers binnen deze dijkversterking (Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer) zijn de eerste grote klanten van WattHub.

Het ultramoderne laadplein levert een totale capaciteit van 5 megawatt, en heeft een uitbreidingsmogelijkheid tot 10 megawatt, kent 39 laadpalen en biedt per laadpunt een maximale laadsnelheid van 350 kW. Elektrische vrachtwagens en EV bouwmaterieel zijn welkom voor zowel snelladen als het wisselen van accupakketten. Het WattHub laadplein werd gerealiseerd bij Zonnepark AVRI (9,3 MWp) en Windpark AVRI (10,8 MW) van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind) waarmee het laadplein van lokaal opgewekte duurzame stroom wordt voorzien. 

Meer informatie?