Klimaatstresstest Boxtel

De afgelopen 130 jaar is - onder andere door de uitstoot van broeikasgassen - de gemiddelde temperatuur van de aarde met 1 graad gestegen. In Nederland gaat het zelfs om 1,7 graden. Door de opwarming van de aarde krijgen we vaker last van extreem weer. De winters zijn zachter, er komen meer stortregens en zwaardere stormen en ook drogere en hete perioden. Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. De zeespiegel is inmiddels al met 20 centimeter gestegen ten opzichte van ruim een eeuw geleden.

Klimaatstresstest voor verbeteringen

De gemeente Boxtel wil graag weten hoe kwetsbaar ze is voor klimaatverandering en welke risico’s en kansen daarbij specifiek van toepassing zijn. Wat is bijvoorbeeld de kans op een overstroming, en welke schade kunnen we dan verwachten? Witteveen+Bos voerde voor de gemeente een klimaatstresstest uit.

Door middel van een brede klimaatstresstest krijgt de gemeente Boxtel inzicht in de potentiële kwetsbaarheden en kansen in de gemeente. Dit heeft betrekking op de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Tegelijkertijd is het basisrioleringsplan voor Boxtel geactualiseerd. De gemeente wil het thema wateroverlast gedetailleerd in beeld brengen en oplossingsrichtingen inventariseren. Daarnaast wil Boxtel inzicht krijgen in de meekoppelkansen bij (her)inrichtingsprojecten en het functioneren van de riolering onderzoeken.

Datagedreven aanpak

Witteveen+Bos gebruikte informatie van de Klimaateffectatlas als basis voor de stresstest. Waar relevant zoomden we verder in op specifieke lokale situaties, aan de hand van overstromingsmodellen en lokale gegevens. Witteveen+Bos modelleerde daarbij onder meer de inundatieduur van water op straat en grondwateroverlast. Daarnaast hebben we een analyse uitgevoerd met GIS-data voor de thema’s overstromingen, droogte en hitte.

Het resultaat van onze opdracht was een integraal overzicht op de risico’s die de gemeente Boxtel loopt bij verdergaande klimaatveranderingen in de aankomende decennia. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een gemeentelijke agenda om de komende jaren invulling te geven aan concrete maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Deel dit artikel