Klimaatkansen in de Hollandse Waterlinies van Utrecht

De Provincie Utrecht heeft Witteveen+Bos gevraagd om de klimaatkansen te identificeren die de Hollandse Waterlinies te bieden hebben. De Hollandse Waterlinies raakten na de Tweede Wereldoorlog hun functie kwijt als verdedigingswerk. Het waterlinielandschap bleef grotendeels bestaan en biedt nu ruimte voor recreatie, natuur, cultuur en landbouw. 

Het doel van de Provincie Utrecht is om het open en groene waterlinielandschap een functie te geven in de urgente opgave van klimaatadaptatie. In dit project hebben wij onderzocht hoe we de Hollandse Waterlinies opnieuw kunnen inzetten om ons land te beschermen, maar dan tegen klimaatverandering. De eerste stap hierin was het identificeren van klimaatkansen binnen het waterlinielandschap. Deze klimaatkansen zijn uitgewerkt in een klimaatkansenkaart en bieden een opstap naar een klimaatrobuust linielandschap.

De klimaatopgaven en klimaatkansen zijn geïdentificeerd aan de hand van de verschillende landschapstypen binnen het waterlinielandschap. Deze resultaten zijn gebundeld in een klimaatkansendocument met een eenvoudig leesbare klimaatkansenkaart met enkele doorsnedes. De inrichting, uitvoering, en het ontwerp van de waterlinies binnen de Provincie Utrecht zijn sterk afhankelijk geweest van het variërende onderliggende landschap, waardoor de linie verschilt per gebied. Door deze verschillen boden de natte veengebieden in het noorden van de provincie bijvoorbeeld ruimte voor grote inundatievelden, terwijl de hoge gronden rondom de stad Utrecht inundatie juist lastig maakten, wat resulteerde in extra verdedigingswerken. In dit project hebben wij daarom maatregelen afgestemd op de cultuurhistorie en het landschap. Zo wordt een klimaatrobuuste linie gecreëerd, die de ruimtelijke kwaliteit versterkt en het cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht brengt. 

Deel dit project