Klimaatadaptief plan Westergouwe

Witteveen+Bos heeft voor het gebiedsontwikkelingsproject Westergouwe in Gouda een klimaatstresstest uitgevoerd en een adaptatieplan opgesteld. Klimaatadaptatie is cruciaal voor de ontwikkeling gezien de ligging in een diepe en zettingsgevoelige polder. De stresstest ging in op kwetsbare en vitale functies, wateroverlast, hitte en waterkwaliteit (droogte).

De stresstest heeft geleid tot het opstellen van een handboek voor het ontwerp klimaatbestendige openbare ruimte dat wordt gebruikt bij het ontwerp voor alle fasen van de ontwikkeling. Voorbeelden zijn meer extreme ontwerpbuien voor riolering, het hoog aanleggen van nutsvoorzieningen en inzetten op infiltratie van hemelwater. Om de waterkwaliteit op de lange termijn goed te houden is een waterconcept in ontwikkeling in overleg met het hoogheemraadschap. Daarnaast is er een initiatief opgestart om het vergroenen van tuinen in de nieuwe wijk te stimuleren.

Matthew Marshall, projectleider namens Witteveen+Bos: ‘Bij dit project speelt het duurzame ontwerpprincipe ‘Flexibel ontwerpen’ een grote rol. Ik noem het graag adaptief ontwerp. Het plan voor Westergouwe houdt rekening met de drie perspectieven robuustheid, aanpasbaarheid en veerkracht om te anticiperen op het klimaat van de toekomst in samenhang met de bodemopbouw en het watersysteem’.

Deel deze pagina