KIJK: Aan de slag met de dijkversterking Hollandsche IJssel

Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV sluiten, in opdracht van de aannemerscombinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort, aan bij de planuitwerkingsfase voor het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). Het project wordt uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

KIJK heeft als doel om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken zodat de ruim 200.000 bewoners van het gebied achter de dijk, de Krimpenerwaard, veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

10 km dijk met ruim 700 gebouwen

In het dijkversterkingsproject wordt 10 kilometer IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak versterkt. Het project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2018 is het voorkeursalternatief vastgesteld, dat per dijkvak aangeeft op welke manier de waterkering versterkt kan worden. In de planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Het is relatief vroeg dat in deze fase kennis van de ingenieursbureaus, de aannemerscombinatie en het hoogheemraadschap al wordt samengebracht. Dat is omdat het gaat om een complexe dijkversterkingsopgave, met technische en financiële uitdagingen. De samenwerkende partijen verwachten met deze aanpak de beste oplossing te bereiken. 

Betrouwbaar, maakbaar, vergunbaar

De projectpartners werken het ontwerp uit voor het vergunningentraject, waarbij verschillende onderzoeken uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat het ontwerp betrouwbaar, maakbaar en vergunbaar is. Daarbij worden inpassing, uitvoerbaarheid en duurzaamheidsdoelstellingen meegenomen, evenals de effecten op natuur, archeologie, bodem, cultuurhistorie en grondwater. Ook worden de milieueffectrapportage (MER) en het Projectbesluit Omgevingswet uitgewerkt. Om bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij het project te betrekken, wordt er een ‘corona-proof’ aanpak opgesteld.

Deel deze pagina