Integraal visieplan voor gemeentelijk groen Stichtse Vecht

Een integrale visie op het gemeentelijke groen in de kernen en het buitengebied van Stichtse Vecht. Dat was de opdracht voor Witteveen+Bos. Een groenstructuurplan dat aanwezig beleid samenbrengt, aanvult en integreert. Omgevingsparticipatie heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het groenstructuurplan. 

Na een inventarisatie en analyse van het bestaande gemeentelijke groenbeleid hebben experts van de gemeente Stichtse Vecht en Witteveen+Bos dit aangevuld met hun kennis op het gebied van landschap, cultuurhistorie, verkeer, stedenbouw en ecologie. Het groenstructuurplan geeft inzicht in de beeld- en kwaliteitsbepalende gemeentelijke groenstructuren en doet aanbevelingen deze te borgen en te versterken vanuit een integrale visie.

Voor bewoners en belanghebbenden (onder andere natuurverenigingen, de fietsersbond, visverenigingen) zijn verschillende omgevingssessies georganiseerd op locatie in het gebied. Aanvullend is er een website ingericht waar bewoners hun input locatie specifiek op kaart konden leveren. Alle opgehaalde informatie is zorgvuldig vertaald in het eindproduct.

Per deelgebied, de dorpen enbuitengebied, zijn de groenfuncties beschouwd, in samenhang met een de kwaliteiten, knelpunten en kansen. Er is onderscheid gemaakt in vier typen functionele groenstructuren, namelijk historisch, ecologisch, verkeers groen en recreatief groen. Per deelgebied is dit vertaald naar een samenhangende integrale groenvisie.

Witteveen+Bos heeft het groenstructuurplan (inhoudelijk en procesmatig) opgesteld en de coördinatie tussen verschillende gemeentelijke beleidsafdelingen verzorgd om de integraliteit te borgen. Ook heeft Witteveen+Bos het omgevingsproces met de bewoners en belanghebbenden gecoördineerd. Dit omgevingsproces is in samenwerking met Urban Synergy uitgevoerd. 

Deel deze pagina