Impactanalyse 'Kosteneffectieve verwijdering PFAS'

Het afvalwater en percolaat van stortplaatsen kunnen een bron zijn van nieuwe verontreinigingen, zoals PFAS of microplastics. PFAS is een verzamelnaam voor schadelijk stoffen die worden gebruikt in onder meer de productie van teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. Met normstelling wil de overheid deze stoffen zoveel mogelijk uit ons milieu houden. Hierdoor is PFAS vaak een probleem bij emissie- /immissietoetsing, want zonder extra inspanningen kan PFAS niet uit afvalwater verwijderd worden en worden normen niet gehaald.

Om PFAS te verwijderen uit het afvalwater zijn diverse technieken beschikbaar, zoals actief kool en ionenwisselaars. De samenstelling van het afvalwater en de concentratie PFAS bepalen welke technieken geschikt zijn. Daarnaast zijn kosten, verwijderingspercentage en milieurendement belangrijk. Om dit af te wegen heeft Witteveen+Bos een methode ontwikkeld die de kosteneffectiviteit beoordeelt op basis van de Best-Beschikbare-Technieken-toets: de impactanalyse tool ofwel botsproef.

Impactanalyse brengt effectiviteit zuiveringstechnieken aan het licht

Tijdens een impactanalyse wordt de lozing van PFAS-houdend afvalwater op een kanaal, een RWZI of een groot zout oppervlaktewater nagebootst. Per situatie wordt uitgegaan van een hoeveelheid water met een concentratie PFAS die vergelijkbaar is met huidige situaties in de praktijk. Van gangbare technieken wordt het zuiveringsrendement en de investerings- en operationele kosten per situatie geanalyseerd.

Om dit model direct in de praktijk te testen hebben we een casestudie gedaan op een Nederlandse representatieve stortplaats. Hieruit bleek dat er geen goede kosteneffectieve oplossingen zijn voor de lozing van gezuiverd water op grotere zoute oppervlaktewateren. Om aan de lozingsnormen te voldoen zijn de zuiveringsrendementen van huidige technieken nog te laag en de kosten nog te hoog. Gevolg is een verslechterde waterkwaliteit terwijl geen sprake is van een kosteneffectieve verwijdering met voldoende milieurendement. Om voor dit type water aan de eisen van de emissie- /immissietoets te voldoen, zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Duidelijk inzicht in kosten verwijdering PFAS

De ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken om PFAS uit water te verwijderen gaan erg snel. Kosten, verwijderingsrendement en voldoen aan de lozingsnormen en andere vergunningseisen is cruciaal. De impactanalyse brengt dit snel en nauwkeurig in kaart. Door de casestudies is dit voor de huidige technieken al inzichtelijk. Maar met deze kennis kunnen we nieuwe technieken ook snel en effectief beoordelen én adviseren welke zuiveringstechniek voor de verwijdering van PFAS het beste past bij de situatie.

Meer informatie?