Herontwikkeling Vliegkamp Valkenburg

Het vliegkamp zal worden getransformeerd naar een gebied met woningen en recreatieve functies. Hiervoor is verwijdering van de huidige voorzieningen (waaronder de landingsbaan en brandstofopslag voorzieningen) nodig. Door het jarenlange gebruik is in de bodem bodemverontreiniging ontstaan. Daarnaast is het vliegkamp in de oorlog veelvuldig gebombardeerd. Hierdoor zijn in de bodem ook niet gesprongen conventionele explosieven aanwezig. Daarnaast is sprake van archeologische waarden in de bodem. Om de transformatie mogelijk te maken moest de situatie op en in de bodem in beeld worden gebracht en moesten alle uit te voeren werkzaamheden en procedures worden vertaald naar een uitvoeringscontract voor de aannemer.

Uitvoeringscontract voor ontmanteling
Om tot een uitvoeringscontract voor ontmanteling te komen heeft Witteveen+Bos ondersteunding verleend. Bij deze ontmanteling speelt de uitvoering van bodemsanering, detectie en verwijderen van conventionele explosieven en onderzoek naar archeologische waarden een belangrijke rol.

De uitgevoerde werkzaamheden omvatten:

  • De uitvoering van bodemonderzoeken naar aanwezige verontreinigingen
  • De voorbereiding en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen
  • Ondersteuning bij de uitwerking van het masterplan voor de herontwikkeling
  • Coördinatie van benodigde werkzaamheden voor niet gesprongen explosieven en archeologie
  • Het opstellen van het uitvoeringscontract
  • Het begeleiden van de aanbesteding
  • Contractbeheersing (Systeemgerichte Contract Beheersing)

In totaal is er 250 ha terrein herontwikkeld, waarbij onder meer 20 bodemsaneringen zijn uitgevoerd en 100.000 ton asfalt is verwijderd

Deel deze pagina