Hasselt Om de Weede: betaalbare en robuuste waterhuishouding nieuwbouwwijk

Waterhuishouding wordt steeds relevanter in tijden van klimaatverandering, doordat er vaker  periodes van hevige regenval voorkomen. In dit licht adviseerden we de gemeente Zwartewaterland in Overijssel over de waterhuishouding en het bouwrijp maken van de gebiedsontwikkeling Om de Weede.

Deze nieuwe woonwijk is gesitueerd aan de oostzijde van het dorp, grenzend aan het natuur-, vaar- en recreatiegebied van de Kop van Overijssel. Dichtbij de A28 en op 15 minuten rijafstand van Zwolle, Kampen en Meppel.

Robuust en betaalbaar

De gemeente Zwartewaterland wilde, tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan, advies over een toekomstgerichte en betaalbare waterhuishouding voor de gebiedsontwikkeling. Wij adviseerden de gemeente om te kiezen voor een robuust en betaalbaar watersysteem met oppervlakkige afstroming van hemelwater, het vasthouden van hemelwater in wadi’s, het tegengaan van grondwateroverlast en natuurvriendelijk ingerichte oevers.

Dit plan is samen met de gemeente en Waterschap Drents Overijsselse Delta uitgewerkt waarbij een robuust watersysteem en het bodemsysteem (veen) sturend zijn. Dit heeft geresulteerd in een integraal waterhuishoudingsplan.

Detailplan

Witteveen+Bos heeft het voorstel in een later stadium uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO) van wadi’s en hemelwaterafvoer en een DO voor het bouwrijp maken. Om oppervlakkige afstroming van hemelwater mogelijk te maken, is in detail een plan opgesteld voor de hoogte van wegen, kavels, woningen en het openbaar groen. Dit ontwerp is vervolgens gebruikt als basis voor een raamovereenkomst.

Witteveen+Bos heeft de benodigde contractstukken opgesteld om met een aannemer een raamovereenkomst op te stellen voor het bouwrijp maken van de kavels. We hebben ook de contractbeheersing voor onze rekening genomen.