Groot onderhoud beweegbare bruggen gemeente Heerenveen

Voor het groot onderhoud van twee beweegbare bruggen, de Zijlroedebrug en de Boarnebrug te Nes, in de gemeente Heerenveen is een functionele vraagspecificatie opgesteld. Niet alle informatie rondom ontwerp, aanleg, onderhoud was hierbij beschikbaar. Door het uitoeren van inspecties en inbreng van specifieke kennis en kunde van de adviseurs van Witteveen+Bos is een functionele bestekspecificatie gerealiseerd.

Gefaseerde uitvoering

De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase zijn de civiele- en werktuigbouwkundige onderdelen geïnspecteerd. Dit om de bestaande toestand duidelijk in beeld te krijgen en op basis hiervan tot een scope voor het groot onderhoud van 2018 te komen. In 2020 is de gemeente van plan de elektrotechnische installatie van de Zijlroedebrug en de Brug over de Boarn te vervangen. Om te komen tot CE-markering van deze bruggen conform de Richtlijn Machines (2006/42/EG). Om dit mogelijk te maken is middels een RI&E inzichtelijk gemaakt welke veiligheidsrisico’s er zijn, en op welke wijze risico’s kunnen worden aangepakt.

Tevens is in deze fase de berekening van de huidige belastingklasse van de twee bruggen uitgevoerd. De maximale aslasten en de totaal massa zijn nu bekend bij de gemeente, zodat hier middels bebording op kan worden geanticipeerd.

In de tweede fase is de scope van het contract volledig uitgewerkt in een bestek specificatie: deels functioneel omschreven, deels oplossingsgericht voorgeschreven. Uitvoerings- en omgevingseisen zijn daarbij opgenomen. Deze fase is gecompleteerd met een SSK-raming en het opstellen van een V&G-plan.

Deel deze pagina

Beschikbaarheid en veiligheid van de beide bruggen waarborgen voor de komende 20 jaar