Gebiedsvisie de Dorschkamp Wageningen

Voor de voormalige landgoedlocatie de Dorschkamp in Wageningen heeft Witteveen+Bos een gebiedsvisie opgesteld. In deze visie wordt richting gegeven aan de beoogde woningbouwopgave in samenhang tot de hoge omgevingskwaliteiten van de locatie. De Dorschkamp kenmerkt zich door een grote diversiteit aan landschappelijke en ecologische kernkwaliteiten en een rijke cultuurhistorie.

De gemeente Wageningen en de provincie Gelderland geven met deze visie breed gedragen ontwikkelkaders waarbinnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling aan de Dorschkamp dient plaats te vinden. Vanuit de ‘draagkracht’ van het gebied wordt ruimte geboden aan (betaalbare) woningbouw. Hierbij worden de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten ten minste behouden en waar mogelijk versterkt.

Witteveen+Bos stelde de gebiedsvisie op, met daarin de ontwikkelkaders voor de verdere planontwikkeling van deze locatie. De visie is een beeldend en sprekend document dat uitnodigt, verleidt en richting geeft. Deze is opgebouwd vanuit de kernkwaliteiten op locatie. Daaruit zijn ambities, randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld door Witteveen+Bos.

Onderdeel van de visievorming was een intensief participatietraject met de Wageningse bevolking, beleidsmedewerkers, college van B&W en de gemeenteraad. Als onderdeel van gebiedsvisie is daarnaast een landschappelijke en ecologische nulmeting, ecologische toets op de gebiedsvisie en financiële onderbouwing d.m.v. een grondexploitatie opgeleverd.

De Dorschkamp kenmerkt zich door een grote diversiteit aan landschappelijke en ecologische kernkwaliteiten en een rijke cultuurhistorie. Het mogelijke maken van woningbouw, zonder aantasting van de kernkwaliteiten, is een complexe opgave. Bij het opstellen van de visie en ontwikkelkaders is er veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, historie, natuur, gezondheid en inclusiviteit. De visie verknoopt de complexiteit aan opgaven en ambities tot een samenhangend integraal beeldend perspectief.

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Wageningen de gebiedsvisie vastgesteld. In 2022 wordt de gebiedsvisie verder uitgewerkt tot een bestemmingsplan, als opmaat naar een eventuele realisatie.

Deel dit project