Witteveen+Bos adviseert Stad Antwerpen inzake energievisie en warmtebeleid

De energietransitie bestaat uit keuzes maken. Welke beslissingen kunnen we vandaag maken voor een transitie, die zich over een periode van enkele decennia zal afspelen? Welke duurzame technologieën en concepten zijn er beschikbaar? Waar kunnen deze concepten het meest kosteneffectief worden ingezet? Hoe kunnen lock-ins vermeden worden? Hoe betrekken we stakeholders bij het maken van keuzes en informeren we hen over eventuele consequenties?

Doelstelling: Antwerpen klimaatneutraal tegen 2050

Deze vragen stelde Stad Antwerpen aan Witteveen+Bos in het kader van haar strategische energievisie en warmtebeleid. Antwerpen heeft immers als einddoel klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Een team van experten in energie en energietransitie binnen Witteveen+Bos heeft deze opgave vertaald in concreet advies.

Op basis van dit advies kan de stad onderbouwde beleidskeuzes maken. Dit heeft finaal geresulteerd in warmtezoneringskaarten voor de Stad Antwerpen, als sluitstuk van haar Strategische energievisie (SeviA).

Warmtezoneringskaarten op basis van techno-economische analyses

Witteveen+Bos heeft voor het grondgebied van de Stad Antwerpen de transitie naar drie duurzame warmteconcepten onderzocht:

  • Warmtenetten
  • All-electric (warmtepompen)
  • Hernieuwbaar gas

De kostprijs van de transitie naar deze concepten werd doorgerekend op wijkniveau. Hierbij hielden we rekening met een aantal kosten:

  • kosten voor de opwekking van warmte
  • kosten voor distributie van de energiedrager (warmte, gas, elektriciteit)
  • conversie- en renovatiekosten in functie van de gebouwtypologie

Op basis van de TCO (total cost of ownership) voor een periode van 30 jaar vergeleken we de verschillende warmteconcepten met elkaar en gaven ze weer op een kaart.

Weloverwogen advies als basis voor stedelijk warmtebeleid

Om de robuustheid van het resultaat na te gaan en onzekerheden te toetsen, voerden we een sensitiviteitsanalyse uit. We hielden hierbij rekening met enkele kritische parameters, zoals: de renovatiegraad, het elektriciteitstarief of de warmteprijs.

Anderzijds brachten we ook de socio-economische aspecten in beeld. Denk hierbij aan bewoningsvorm, het aandeel sociale woningen of gemiddeld inkomen per wijk in Antwerpen. Dit om beleidskeuze en implementatie op basis van deze aspecten te ondersteunen.

Dergelijke warmtezoneringskaarten geven de Stad Antwerpen een antwoord op de vraag in welke wijk welk warmteconcept de voorkeur geniet en tegen minimale maatschappelijke kosten kan worden uitgerold. De warmtezoneringskaarten en het warmteplan werd begin 2020 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van de Stad. Momenteel bereidt Stad Antwerpen de realisatie van de eerste warmtenetten voor.

Wil je de warmtetransitie in jouw stad of gemeente aanvatten, maar steun je daarbij graag op betrouwbaar advies? We helpen je graag op weg.

Meer informatie

Hugo Desmet

PMC-leider Sustainable Industrial Operations