Dijkversterkingen Noordelijke Maasvallei: een nieuwe laag in het landschap

Waterschap Limburg werkt aan de omvangrijke taak om 14 dijktrajecten langs de noordelijke Maas te versterken. Dit is door het unieke landschap niet alleen een technische, maar vooral ook een ruimtelijke opgave.

Landschappelijke inpassing

Deze opgave vraagt om een zorgvuldige landschappelijke inpassing. De dijken moeten uiteindelijk een vanzelfsprekend onderdeel worden van het Maasdal. Het was daarom mede aan onze ruimtelijke ontwerpers om samen met stakeholders en vele experts deze nieuwe laag in het landschap zorgvuldig vorm te geven.

Witteveen+Bos ondersteunt het Waterschap Limburg bij de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase. Dit doen we in samenwerking met Arcadis. Per dijktraject is er een integraal projectteam, waar de landschapsarchitecten van Witteveen+Bos en Arcadis deel van uitmaken.

Maatwerk

De dijkversterking speelt zich af in een landschap dat voorheen onbedijkt was. In een groot deel van de Maasvallei boden de hoger gelegen terrassen van de Maas een natuurlijke bescherming en waren dijken niet nodig. Het vanzelfsprekend inpassen van dijken en waterkeringen is dé uitdaging van dit project. De opgave bestaat deels uit het introduceren van dijken in voorheen onbedijkte gebieden en deels uit het versterken van de in de jaren ’90 aangelegde nooddijken en kades. Bij het ontwerp voor deze te versterken nooddijken is ook kritisch gekeken naar het dijktracé: ligt de dijk of kade hier wel op de juiste plek in het landschap?

Bij een aantal dijktrajecten loopt de waterkering door de dorpskern. Dit vroeg en vraagt om een secure inpassing in de openbare ruimte. Hierbij was en is het streven om met een goed integraal ontwerp de versterking in te passen en tegelijk de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls te geven.

De komende jaren blijft Witteveen+Bos nauw betrokken bij de verdere uitwerking en voorbereiding van de uitvoering van de dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei.

Bekijk het inrichtingsplan

Deel dit project