Aansluiting windpark Ten noorden van de Waddeneilanden op hoogspanningsnet

Met het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW) wordt het nieuw te realiseren windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden aangesloten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Het gebied Ten noorden van de Waddeneilanden levert een vermogen van circa 700 MW.

Deze duurzaam opgewekte elektriciteit moet met een wisselstroomverbinding naar het Nederlandse hoogspanningsnet worden getransporteerd. Daarvoor worden een offshore platform, twee ondergrondse kabelcircuits en een transformatorstation op land aangelegd. Afhankelijk van de gekozen route, heeft het kabeltracé een totale lengte tussen 95 en 120 kilometer. Bekijk de animatie van TenneT over dit project.

Aansluiting op Eemshaven

TenneT zoekt voor de aansluiting de meest wenselijke route naar één van de volgende drie locaties: Burgum (Friesland), Vierverlaten (Groningen) of Eemshaven (Groningen). Per aansluitlocatie worden drie tracéalternatieven onderzocht. Daarnaast worden in totaal ook zes plekken onderzocht voor de realisatie van een nieuw transformatorstation. Naast het milieu spelen argumenten vanuit techniek, kosten, omgeving en toekomstvastheid een rol. Dit krijgt allemaal een plek in de Integrale Effectenanalyse (IEA). In dit document komt de belangrijkste beslisinformatie uit alle werksporen samen. De minister van EZK heeft inmiddels bekend gemaakt (video) dat de aansluiting op Eemshaven het voorkeursalternatief (VKA) is. Het project moet in 2026 gereed zijn, zodat het windenergiegebied op tijd de geleverde energie kan afvoeren.

Witteveen+Bos voert voor het NOZ TNW de volgende werkzaamheden uit:

  • Ontwikkeling van tracéalternatieven;
  • Opstellen NRD en MER;
  • Opstellen integrale effectenanalyse (IEA);
  • Opstellen interactieve projectwebsite (https://netopzeetnw-inbeeld.nl/);
  • GIS;
  • Vergunningaanvragen;
  • Omgevingsmanagement;
  • Technische uitwerking tracéalternatieven.

Multidisciplinaire samenwerking

NOZ TNW is een groot, complex project waarin Witteveen+Bos met veel verschillende disciplines samenwerkt, zowel intern als met TenneT en EZK. Goed met elkaar blijven communiceren en zorgen voor integraliteit is een uitdaging. Met wekelijkse kernteamoverleggen, het toepassen van LEAN-planningsessies en regelmatige telefoontjes met specialisten bewaken we de voortgang. Na twee jaar samenwerken is het team goed op elkaar ingespeeld. De participatie van omgeving en stakeholders wordt ingevuld in de geest van de aanstaande Omgevingswet. Zeker in coronatijd is het een uitdaging om iedereen betrokken te krijgen. Deels heeft het betrekken van de omgeving dan ook digitaal plaatsgevonden, onder andere met behulp van de door Witteveen+Bos ontwikkelde InBeeld app.

Nu de minister het VKA heeft vastgesteld, mag Witteveen+Bos aan de slag met de nadere uitwerking van het VKA voor het inpassingsplan en de vergunningsaanvragen.

Meer informatie?

Rianne Albers-Schouten

PMC-leider Smart Infra Systems