Strategie en bedrijfsdoelen

De complexe opgaven waar de maatschappij voor staat worden samengevat door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

Deze 17 doelen vormen de kern van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling die door de VN in 2015 zijn overgenomen om te komen tot een sociaal, ecologisch en economisch duurzame wereld.

Uit een analyse met stakeholders blijkt dat wij aan 11 van de 17 doelen concreet kunnen bijdragen. Wij hebben vier bedrijfsdoelen geformuleerd waarmee wij onze impact op deze materiële doelen willen vergroten.

Doel 1: Maatschappelijke waarde in projecten

Ons eerste doel is waarde toevoegen in projecten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Het vertrekpunt hierbij zijn de 17 SDG’s van de VN.

In 2016 hebben wij met interne en externe stakeholders middels een materialiteitsanalyse onderzocht hoe Witteveen+Bos maximaal kan bijdragen aan de 17 SDG’s. Door alle onze business lines is in 2017 bepaald aan welke van de 17 SDG’s zij in hun projecten en met hun kennis het meest kunnen bijdragen. In de komende jaren willen we afgeronde projecten beoordelen met een door Witteveen+Bos zelf ontwikkelde ‘SDG Impact Tool’. Zo kunnen we onze huidige impact vergroten.

Omdat SDG’s de focus hebben op ontwikkelingslanden hebben wij deze vertaald naar actuele maatschappelijke opgaven die relevant zijn in al onze projecten. Tevens hebben wij zeven duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) ontwikkeld die ervoor zorgen dat wij in elk project maximaal bijdragen aan deze maatschappelijke opgaven. Deze DOP’s zijn: ontwerp met de natuur, flexibel ontwerp, circulair ontwerp, multifunctioneel ontwerp, participatief ontwerp, maatschappelijk ontwerp en Trias (gebruik van energie en grondstoffen wordt beperkt en geoptimaliseerd). De DOP’s zijn onderdeel van ons Kwaliteitssysteem, dat gebaseerd is op de meest recente normen ISO 9001 en VCA.

Doel 2: Talentontwikkeling

Ons tweede doel is gebaseerd op het tweede deel van onze missie: wij willen het platform zijn waarop mensen hun ambitie kunnen waarmaken en hun talenten ontwikkelen. Wij willen een goede werkgever zijn door binnen ons bedrijf te zorgen voor maximale talentontwikkeling en diversiteit.

Onze bedrijfscultuur van ondernemerschap en vertrouwen is gericht op goede interne verhoudingen en zorg voor elkaar. We zorgen er daarnaast voor dat medewerkers zoveel mogelijk voldoening halen uit hun werk en we voldoende talent in eigen huis hebben voor doorgroei naar andere posities, bijvoorbeeld in de richting van management, inhoudelijke autoriteit, of commercieel.

Tot slot vergroten wij de toestroom naar technische opleidingen en dragen wij bij aan kwalitatief goed technisch onderwijs.

Doel 3: Duurzame bedrijfsvoering

Om onze missie te kunnen verwezenlijken moeten we beschikken over professionele ICT-systemen, een prettige huisvesting en effectieve bedrijfsprocessen. Ons derde doel is dan ook: duurzame bedrijfsvoering. Dit betekent dat onze afdelingen de business lines en kantoren op professionele wijze ondersteunen, gericht op maximale waardecreatie. Het verduurzamen van onze mobiliteit, reductie van onze CO2 -uitstoot en bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten zijn andere belangrijke pijlers.

Doel 4: Financiële waarde

Voor de continuïteit op de lange termijn is het nodig dat we gezonde financiële resultaten boeken. Goede financiële resultaten zijn nodig om voldoende ruimte te hebben voor innovatie en andere nieuwe ontwikkelingen en om te kunnen investeren in mensen. Wij streven dan ook naar een gezonde nettowinstmarge van minimaal 8 % per jaar en een jaarlijkse groei van 3 tot 5 %, zowel in personele omvang als in eigen omzet.

Deel deze pagina