Webinarreeks Robuuste Watersystemen

Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. Onze visie is dat alleen met samenwerking en een integrale visie toekomstbestendige oplossingen geboden kunnen worden.

Daarom organiseerden wij van 12 januari t/m 18 mei 2021 een 10-delige webinarreeks over klimaatbestendige en robuuste watersystemen waarbij telkens een Witteveen+Bos'er samen met een partner, klant of con-collega een webinar verzorgde. In ieder webinar werd een ander onderwerp uitgelicht. Nieuwsgierig geworden? De webinars zijn hier allemaal terug te kijken!

Moonshots

Ter voortzetting van deze webinarreeks vragen we een aantal wetenschappers, waterbeheerders, adviseurs en mensen uit de praktijk naar hun persoonlijke moonshot en wat ze daarvoor doen. Lees de moonshots en laat je inspireren om mee te helpen het waterbeheer structureel anders, beter, eerlijker en klimaatrobuuster in te richten.

01 | Integrale introductie

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling vragen om een heroriëntatie op ons watersysteem. De uitdaging voor 2050 is: wat moeten we doen om richting een klimaatrobuust watersysteem te komen. Sebastiaan Schep van Witteveen+Bos en Tim van Hattum van de WUR gaan in dit webinar in op de uitdagingen die nu spelen en hoe we met onze kennis tot een passend antwoord te komen. Het integrale begrip van onze watersystemen vormt hiervoor de basis.

 

02 | Droogte & zoetwatervoorziening

In dit webinar wordt ingegaan op de problematiek en oplossingen rondom het thema droogte en zoetwatervoorziening. Ebbing van Tuinen gaat in op de achtergronden van droogte en zoetwatervoorziening, de analyse van de maatschappelijke effecten in brede zin en de ideeën over de gewenste en noodzakelijke oplossingsrichtingen zoals hemelwater meer benutten, het verbeteren wateraanvoer en adaptatie. Jip Welkers van Vitens presenteerde Panoroma Waterland, een concept waar ruimtelijke inrichting het watersysteem volgt.

03 | Droogte & natuur

Dit webinar gaat over de problematiek rondom het thema verdroging. Verdroging is een belangrijk onderwerp voor de natte natuur in onze delta en het gevolg van structurele ontwatering, toename in grondwateronttrekkingen en vermindering in grondwateraanvulling. Naast verdroging wordt ingegaan op droogte. Droogte is in principe een natuurlijk fenomeen, maar de droogteproblematiek neemt toe door klimaatverandering. Flip Witte en Remco van Ek gaan in dit webinar in op de achtergronden van verdroging en droogte, de analyse van effecten op natuur, het huidige beleid en wat er mogelijk is op het gebied van concrete maatregelen.

04 | Vitale bodem

In dit webinar zoomt Corinne Koot in op de rol van de bodem in relatie tot het behalen van klimaatdoelen en een klimaatrobuust watersysteem, zowel in landelijk gebied als in stedelijk gebied. Want hoewel vitale bodem vooral wordt geassocieerd met het landelijk gebied (en de opgaven/functies landbouw en natuur), is een vitale bodem ook essentieel bij het behalen van klimaatdoelen en een toekomstbestendig gebruik van het bodem- en watersysteem in stedelijk gebied. Vervolgens gaan we met Matheijs Pleijter van Aequator en dagvoorzitter Judith van Mortel van HAS Hogeschool de diepte in over organische stof in de bodem.

05 | Bodemdaling & grondwaterstand

Het klimaat verandert en dat heeft effect op het watersysteem. Enerzijds stijgt de zeespiegel en anderzijds daalt de bodem in grote delen van Nederland nog sneller door droogte. De bodemdaling heeft effect op de agrarische sector, onze waterveiligheid en op het beheer en onderhoud van de bebouwde omgeving. Bodemdaling is dus een acuut en integraal probleem dat samenwerking vergt van regionale en nationale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. In deze webinar gaan Matthias Hoendermis en Ingrid van den Brink samen met Jeroen Mekenkamp van Platform Slappe Bodem (PSB) en Elisabeth Ruijgrok onder andere in op de vragen: Hoe ontstaat bodemdaling en wat zijn de gevolgen voor het watersysteem en het klimaat? Hoe ga je om met bodemdaling? En hoe kan per gebied een weloverwogen keuze worden gemaakt?

06 | Wateroverlast

Wateroverlast in bebouwd en landelijk gebied is een grote uitdaging, onder andere door toenemende klimaatextremen. Wat is de huidige stand van zaken? Wat komt er door klimaatverandering op ons af? En hoe speelt het beleid daarop in? Karin Snel (Universiteit Utrecht) en Jaap Klein behandelen deze onderwerpen en meer aan de hand van een casus waarbij de samenhang met andere thema’s aanbod komt.

07 | Hitte en watersysteem

Door klimaatverandering en verstedelijking kan de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag hoog oplopen. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Om hittestress in beeld te brengen heeft Wittveen+Bos met Wageningen Universiteit de hittekaart gevoelstemperatuur gemaakt. Hiermee kan worden bepaald waar verkoelende maatregelen nodig zijn en kan ook het effect daarvan doorberekend worden. Anna Goede vertelt er meer over in dit webinar.

08 | Waterkwaliteit

De wondere wereld van de waterkwaliteit: een wereld die essentieel is voor ons en het leven op aarde (biodiversiteit, drinkwater, water voor de voedselvoorziening, industrie, recreatie, etc). Maar ook een wereld die als gevolg van de wijze waarop we (ons) land inrichten en gebruiken sterk onder druk staat. Jelle Roorda (Roorda advies), Marloes van der Kamp (Witteveen+Bos) en Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) doken in deze wereld en lieten zien dat een grootschalige integrale aanpak nodig is die verder gaat dan het huidige beleid. Een aanpak waarbij structureel keuzes worden gemaakt over de wijze waarop we ons land inrichten en gebruiken en de sponswerking terugbrengen, uit- en afspoeling en lozing van emissies en milieuvreemde stoffen reduceren en weer ruimte maken voor (onderwater)natuur. De waterkwaliteit kan volgens de sprekers als spiegel dienen voor een geslaagde watertransitie. Immers is de waterkwaliteit op orde, dan zullen ook knelpunten met betrekking tot andere grote opgaven zoals stikstof, droogte, zoetwatervoorziening en detoratie van de bodem aangepakt zijn. 

09 | Circulariteit

Om droogte en verzilting te voorkomen zou op veel plekken effluent van rioolwaterzuiveringen ingezet kunnen worden als zoetwaterbron. Rwzi’s worden ook steeds vaker uitgerust met effluentnabehandeling om vergaand nutriënten, medicijnresten en andere microverontreinigingen te verwijderen. Het effluent dat hierbij ontstaat is van veel hogere kwaliteit dan we tot nu toe hadden. En dat biedt mogelijkheden. In deze webinar gaat Arjen van Nieuwenhuijzen in op de waarde van circulaire ketensluiting van robuuste watersystemen. Met Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa en Maas) introduceert hij de kansen en uitdagingen voor watercirculariteit en bediscusieert de waarde en haalbaarheid van waterketensluiting.

10 | Integraal gebiedsproces

In dit interactieve afsluitende webinar, geleid door Jacqueline Bulsink, blikken we op een interactieve manier terug op de besproken systemen (i.e. water, natuur, land en stad, bodem). In plaats van in te gaan op de inhoud kijken we naar het proces in het gebied waarin deze systemen spelen. Hierin staat de vraag centraal: hoe zorgen we voor succesvol advies over robuuste watersystemen en welke middelen zijn hiervoor nodig? In deze procesanalyse ligt de nadruk op integraliteit: het betrekken van de juiste sociale actoren (i.e. overheden, waterschappen) op het juiste moment in het proces.