Leven op land beschermen

Landuitputting, het verlies van bouwland, droogte, woestijnvorming en overstromingen nemen ieder jaar toe. Iedere minuut verliezen we 27 voetbalvelden aan bos, welke van groot belang zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Want naast dat bossen belangrijk zijn voor voedselvoorzieningen bieden ze ook onderdak aan vele dieren en inheemse bevolkingsgroepen. 22 % van de dieren wordt op dit moment met uitsterven bedreigt. SDG 15 pleit voor de bescherming, het herstel en bevordering van het duurzaam gebruik van ecosystemen, biodiversiteit, bossen en bestrijd woestijnvorming en landdegradatie.  

Hoe draagt Witteveen+Bos bij aan deze ontwikkeling?

Witteveen+Bos draagt op meerdere vlakken bij aan dit doel. De grens tussen land en water is hier klein. In de 21e eeuw vraagt de waterveiligheid door klimaatverandering nog steeds om aandacht. Met onze expertise op het gebied van ecologie, landinrichting, geotechniek, kust- en oeverwerken, waterkeringen en hoogwaterbescherming en landaanwinning  beschermen we het leven op het land, waarbij we (herstel) van ecosystemen bevorderen.

Wonen en werken

Veilig wonen en werken in een deltagebied is een complexe uitdaging. Door de toenemende bevolking in delta’s, de stijgende levensstandaard en de klimaatveranderingen neemt ook internationaal de aandacht voor waterveiligheid toe. Dat uit zich in programma’s zoals het Deltaplan voor Bangladesh en Jakarta Coastal Sea Defense en advies op het gebied van flood management en early warning systems. De toenemende belangstelling voor Building with Nature geeft de gelegenheid onze ecologische kennis veel breder in te zetten. Die uitdaging vraagt om een integrale aanpak en om nieuwe concepten. Hierbij houdt Witteveen+Bos rekening met belangen als veiligheid, natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid.

Ecosystemen

Onze ingenieurs zijn dagelijks bezig met de wisselwerking tussen organismen, populaties en leefgemeenschappen enerzijds en anderzijds de relatie met de niet-biologische omgeving en de mens. Het besef dat wij op verantwoorde wijze met onze natuurlijke omgeving moeten omgaan, is inmiddels een norm. Bescherming en versterking van natuurwaarden wil echter niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor andere ontwikkelingen. Het is juist de kunst om menselijke activiteiten zodanig vorm te geven en in te passen dat het ecologisch functioneren niet geschaad of zelfs verbeterd wordt.

Aanleg van natuurvriendelijke oevers, verondiepen van diepe plassen, beekherstel, aanleg van rietzones, ruimte voor de rivier, herinrichting van uiterwaarden, waterberging en het creëeren van paaigebieden en vismigratievoorzieningen. Het zijn enkele voorbeelden voor het verbeteren van natuurwaarden. Witteveen+Bos hanteert daarbij een systeembenadering, waarbij we abiotische processen (bodem, water, lucht) in kaart brengen en relateren aan het voorkomen van soorten en leefgemeenschappen van planten en dieren.

Ontdek hoe wij mensen beschermen tegen water