Energie, de kern van vooruitgang

Energie is nodig voor welvaart en welzijn wereldwijd. Energie is nodig om te leven, wonen en werken. Daarom is het belangrijk dat mensen wereldwijd gebruik kunnen maken van energie. Een op de vijf mensen heeft op dit moment nog geen toegang tot energie. De energietransitie, dat wil zeggen de nieuwe oplossingen voor energieproductie en -verbruik, is wereldwijd zichtbaar.

Een van de belangrijkste opgaven in de wereldwijde energietransitie is de vraag hoe we nieuwe, duurzame energieoplossingen van productie tot distributie en gebruik in één geïntegreerd systeem samenbrengen. Met onze expertise helpen wij onze klanten in de hele waardeketen van opwekking, opslag, distributie en advisering voor het optimaliseren van energiegebruik. In onderstaande infographic is te zien welke expertises Witteveen+Bos heeft op het gebied van opwekking, opslag en distributie van energie.

Integrale aanpak energie

Opwekking

De eerste verschuiving van fossiele naar duurzame brandstoffen is al zichtbaar in het huidige landschap. De grootste uitdaging bij duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en bio-energie, zit in de leveringszekerheid. Het blijft een uitdaging dat bepaalde hernieuwbare energiebronnen afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Witteveen+Bos adviseert over de realisatie van project Zonnepark Schoorlemmer Pekela Duurzaam. Een park met hoog (90 %) lokaal eigenaarschap en waar, door een zorgvuldig uitgevoerd participatieproces, geen bezwaren of zienswijzen zijn ingediend.

Opslag

Bij een fluctuerende elektriciteitsproductie is opslag onvermijdelijk. De beste oplossing voor een energievraagstuk is afhankelijk van de vraag naar energie, de benodigde flexibiliteit, de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, en beschikbare ruimte. Ten slotte zijn ook de kosten van een oplossing van belang. Deze elementen bepalen het type energiedrager dat wordt gekozen. Witteveen+Bos adviseert haar klanten hierin en doet onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor energieopslag. Zo gaat Witteveen+Bos in samenwerking met bedrijven en hogescholen een fieldlab voor groene waterstofproductie ontwikkelen waarin tevens de toepassing van groene waterstof, zuurstof en warmte in de industrie, transport en gebouwde omgeving wordt meegenomen. 

Distributie

Ook een robuust netwerk is noodzakelijk voor het op grote schaal efficiënt en flexibel opvangen van de onzekerheden en fluctuaties van duurzame energie. Investeringen in distributienetwerken zoals het (aard)gasnet, het elektriciteitsnet en toekomstige warmtenetwerken moeten met elkaar samenhangen. Veel elektriciteitsnetwerken (grids) in West-Europa worden vervangen. Decentrale opwekking als onderdeel van de energietransitie vraagt om andere, zwaardere netwerkconfiguraties voor hoogspanning. Tegelijkertijd dient de continuïteit van bestaande (en nieuwe) systemen gegarandeerd te worden. In project ‘Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden’ verzorgt Witteveen+Bos in opdracht van netbeheerder TenneT de milieueffectrapportage (MER) en de vergunningaanvragen voor een ondergrondse hoogspanningsverbinding van de Noordzee naar land.