Maatschappelijke impact meten

Witteveen+Bos wil een bijdrage leveren aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) om te komen tot een sociaal, ecologisch en economisch duurzame wereld in 2030. In allerlei aspecten van ons werk kunnen we een verschil maken door de meest impactvolle projecten te doen en door de beste variant te bedenken met de meest positieve maatschappelijke impact. Daarbij helpen onze Duurzame Ontwerp Principes (DOP’s) waar we mee werken. Ook hebben we de afgelopen jaren tools ontwikkeld voor het meten van deze maatschappelijke impact, deze hebben we in 2021 samengevoegd tot één tool.

Witteveen+Bos heeft de ambitie om de ‘goede’ projecten te doen; dat zijn projecten die positief bijdragen aan grote maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke waarde creëren. Vanuit onze materialiteitsanalyse hebben we geconcludeerd dat we meer aandacht willen besteden aan klimaat, biodiversiteit en gelijkheid. Vertaald naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) betekent dat, dat we extra aandacht willen hebben voor vier SDG’s: 10, vermindering van ongelijkheid; 13, klimaatactie; 14, leven onder water en 15: leven op land. In 2021 hebben we gewerkt aan beleidsdoelstellingen op deze gebieden en verbeterde tooling om dit te helpen bereiken. In 2022 stellen we dat nieuwe beleid vast.

Witteveen+Bos heeft een eigen SDG Impact Tool ontwikkeld om inzicht te krijgen in welke maatschappelijke waarde we bewerkstelligen met onze projecten. In 2021 hebben we voor 38 afgeronde projecten in verschillende landen de bijdrage aan de genoemde SDG’s gemeten om zo een indruk te krijgen wat onze bijdrage aan de SDG’s is. Een bijkomend effect is dat projectleiders daardoor beter begrijpen wat de impact van hun project op de SDG’s kan zijn. Voor het eerst hebben we daarvoor gebruik gemaakt van een webbased-tool, ontworpen door een team van collega’s van Witteveen+Bos. Dit vergemakkelijkte zowel het scoren als het analyseren van de resultaten.

Impressie van de SDG Impact Tool

Kwantificeren van impact en dilemma

De resultaten van de projecten die we random selecteerden uit verschillende omzet categorieën, geven een indruk van onze prestaties en laten ook zien of we scoren op de SDG’s waar we extra aandacht voor willen hebben. Van de 64 random geselecteerde projecten bleken een aantal ongeschikt voor beoordeling, zo hebben we in detacheringsprojecten, sommige onderzoeksprojecten of bijvoorbeeld in projecten die geur meten, geen invloed op de SDG’s. Uiteindelijk bleven er 38 projecten ter beoordeling over. De resultaten zijn niet voldoende representatief om te kunnen oordelen over de totale impact van alle ruim 4.500 projecten van Witteveen+Bos. De wijze van kwantificeren en de dilemma’s die we daarbij tegenkomen, zijn wel relevant. Deze delen we graag aan de hand van de resultaten van de 38 beoordeelde projecten.

Op SDG 10 (gelijkheid) scoorden drie projecten positief: in een project is iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen, in een ander  project is de bouw van een asielzoekerscentrum mogelijk gemaakt. Als gevolg van één project zijn banen gecreëerd in een extreem arm gebied. Geen van de beoordeelde projecten had een negatieve impact op SDG 10.

SDG 13 (klimaatactie) kwantificeren we aan de hand van twee criteria: de CO2-emissies van onze projecten en het aantal mensen dat door onze ontwerpen en adviezen wordt beschermd tegen hoogwater. Omdat alle 38 projecten CO₂-emissies genereren, is de totale CO₂-impact van de projecten negatief. Het gaat dan over de uitstoot die andere partijen, zoals aannemers en eindgebruikers na onze adviezen en ontwerpen gaan uitstoten in de keten door bijvoorbeeld materiaalgebruik en materieelinzet (‘downstream scope 3 emissies’) . In onze ontwerpen en adviezen, maar ook in de keuze voor projecten, hebben wij invloed op deze uitstoot. Witteveen+Bos heeft voor het kwantificeren van haar emissies uit projecten nog geen uniforme methode gevonden. Omdat de emissies uit projecten nu nog niet kunnen worden gekwantificeerd, geven de resultaten van onze tool op dit moment nog een vertekend (en te positief) beeld. Voor het tweede criterium geldt, dat in vijftien van de 38 projecten mensen zijn beschermd tegen de risico’s van hoogwater.

Aan SDG 14 (leven onder water) hebben zes projecten positief bijgedragen door kwaliteitsverbetering van gezuiverd afvalwater (effluent) dat geloosd wordt naar zee en door vermindering van verstoring onder water. Twee projecten scoorden negatief op SDG 14 door negatieve gevolgen voor de marine flora en verlies van mangrove bossen.

Voor de beoordeling van SDG 15 (leven op land) kijken we naar de bescherming van ecosystemen, het tegengaan van verstoring, toe- of afname van groen, bos en zoet water en ecologische connectiviteit. In negen projecten was er sprake van positieve impact op SDG15 door het ontwikkelen van natuurgebieden, verbeteren van waterkwaliteit, ontwerpen van groenverbindingen, tegengaan van boskap en het ontwikkelen van maatregelen om water vast te houden.  Daarnaast waren er ook twee van de 38 projecten die negatieve effecten hadden op SDG15: het verdwijnen van mangrovebos langs de Vooroevers van een baai en verstoring van de natuurlijke omgeving vanwege de gevolgen van baggerwerkzaamheden.

Veel Witteveen+Bos medewerkers zijn gedreven om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en maximale maatschappelijke waarde te bieden. Toch bleek tijdens het scoren van de projecten op de SDG Impact Tool dat veelal pas na afloop bewust is nagedacht over de mogelijke impact van projecten op de SDG’s. Dit maakt het op dit moment lastig om achteraf de impact van Witteveen+Bos op het project te kwantificeren.

Conclusie en vooruitblik

Het scoren van projecten met de SDG Impact Tool van Witteveen+Bos draagt op dit moment bij aan het vergroten van het bewustzijn over SDG’s onder medewerkers maar geeft nog geen compleet beeld van onze impact. In 2022 en komende jaren gaan we aan de voorkant nadrukkelijker overwegen en inzetten op het maximaliseren van maatschappelijke waarde en steeds meer projecten meten. Om duidelijke doelen neer te zetten, gaan we in 2022 voor de uitgelichte SDG’s bepalen hoe en hoeveel we willen bijdragen, door de ‘juiste’ projecten te kiezen met meeste positieve impact en negatieve impact binnen projecten te vermijden of mitigeren.