Verklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Raad van Commissarissen en directie van Witteveen+Bos N.V.

Ons oordeel

De in hoofstuk 'Doel 4: Economische waarde' bijgesloten samengevatte jaarcijfers 2021 (hierna 'de samengevatte jaarcijfers') van Witteveen+Bos N.V. te Deventer zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Witteveen+Bos N.V.

Naar ons oordeel zijn de bijgesloten samengevatte jaarcijfers (exclusief de paragraaf met onderdelen die toezien op het participatiesysteem) in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Witteveen+Bos N.V. op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

De samengevatte jaarcijfers bestaan uit:

  1. De geconsolideerde balans per 31 december 2021;
  2. De geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021;
  3. De bijhorende toelichtingen over 2021.

 

Samengevatte jaarcijfers

De samengevatte jaarcijfers bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van de samengevatte jaarcijfers en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Witteveen+Bos N.V. over boekjaar 2021 en onze controleverklaring daarbij gedateerd op 18 maart 2022. De samengevatte jaarcijfers en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 18 maart 2022.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2021 van Witteveen+Bos N.V. in onze controleverklaring van 18 maart 2022.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de samengevatte jaarcijfers

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarcijfers op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarcijfers in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Amsterdam, 8 april 2022

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. A.J. Heitink RA