Natuur- en milieu-inclusieve MKBA

In 2000 heeft het kabinet de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) verplicht gesteld voor grote infrastructurele projecten. Witteveen+Bos is een koploper op het gebied van MKBA. Een MKBA is een integraal afwegingsinstrument dat alle huidige en toekomstige maatschappelijke voor- en nadelen van ruimtelijke ingrepen tegen elkaar afweegt door ze in geld uit te drukken.

In een natuur- en milieu-inclusieve MKBA gaat het in principe niet alleen om directe, financiële kosten en opbrengsten, maar ook om positieve en negatieve effecten van een project op natuur, milieu en andere omgevingskwaliteiten. Een MKBA kan aangeven of een investering in een bepaald project maatschappelijk gezien al dan niet een juiste keus is. Tevens kan het aangeven welk alternatief project het beste is. Een MKBA helpt voorkomen dat economisch inefficiënte keuzes worden gemaakt. Naast verantwoording van keuzes en daarmee uitgaven, kan MKBA ook worden gebruikt om investeringen in omgevingskwaliteiten, zoals natuur, milieu, cultuurhistorie of sociale veiligheid te onderbouwen. Een MKBA kan een goede ondersteuning zijn bij een afwegingskader voor besluitvorming in projecten in de grond- weg- en waterbouw.