Gepubliceerd op 11 januari 2019

Witteveen+Bos draagt bij aan voorkeursalternatieven dijkversterkingen Limburg

De dijkversterkingsplannen voor Buggenum, Steyl - Maashoek en Willem Alexanderhaven Roermond zijn een belangrijke stap verder in het proces. Voor deze dijktrajecten zijn nu de voorkeursalternatieven door het Waterschap Limburg vastgesteld. Hierbij gaat het om tracé en type kering.

De advies- en ingenieursorganisaties Witteveen+Bos en Arcadis droegen hieraan onder meer bij in de vorm van de omgevingsonderzoeken, het technisch ontwerp, de landschappelijke inpassing, het omgevingsmanagement en de bestuurlijke voorbereiding.
 
Sinds augustus 2016 werken het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, zeven betrokken gemeenten en Waterschap Limburg samen aan het hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. 
 
Met het vaststellen van de voorkeursalternatieven wordt voor de dijktrajecten Buggenum, Steyl – Maashoek en Willem Alexanderhaven Roermond de verkenningsfase afgerond. De dijktrajecten gaan over naar de volgende fase, de planuitwerkingsfase in. In deze fase wordt het voorkeursalternatief en de inpassing daarvan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het uitgewerkte ontwerp wordt vastgelegd in een projectplan Waterwet. Dit plan en de bijbehorende vergunningen en de legger (een kaart waarop de keringen staan aangegeven met de bijbehorende regels van het waterschap) gaan dan in procedure. Belanghebbenden kunnen dan formeel reageren op de plannen.

De Nota’s Voorkeursalternatief en verdere informatie staan op de website van Waterschap Limburg

Deel deze pagina