Verkenning Veilige Vecht: kansen van dijkversterking voor stroomgebied in kaart brengen

De rivierdijken langs de Overijsselse Vecht tussen Dalfsen en Zwolle voldoen niet langer aan het gewenste beschermingsniveau tegen hoogwater. Om tot een toekomstbestendige situatie mét meerwaarde voor de omgeving te komen, werken Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos en Land-id de komende jaren samen aan de verkenning van Hoogwaterbeschermingsproject Veilige Vecht.

Het doel is om de 40 kilometer rivierdijken langs het benedenstroomse deel van de Vecht aan de nieuwe hoogwaterveiligheidseisen te laten voldoen en om bij deze versterking oog te hebben voor een zorgvuldige inpassing. Met waterschap Drents-Overijsselse Delta en omwonenden gaan we daarom op zoek naar een optimale strategie. 

Daarbij wordt het hele watersysteem van de Vecht beschouwd. Gezocht wordt naar watersysteemmaatregelen in het stroomgebied die zorgen voor kleinere hoogwatergolven, in combinatie met de invulling van andere regionale doelen in het waterbeheer, zoals waterberging tegen verdroging en verbetering van de waterkwaliteit. Ook verkennen we voordelen (zowel maatschappelijk als voor het watersysteem) van combinaties met ontwikkelingen die nodig zijn in het landelijk gebied. Centraal in onze aanpak staat de inbreng van lokale stakeholders en de meerwaarde die systeemmaatregelen lokaal hebben, naast de waterstandsdaling ie ze opleveren. We willen zo de kansen verzilveren die er zijn of die we samen kunnen ontwikkelen. 

Een technische uitdaging bij dit project is dat de exacte dijkversterkingsopgave bij aanvang van het project nog niet vast staat. Lopende onderzoeken naar de hydraulische randvoorwaarden en eigenschappen van de specifieke dijkbekleding in het gebied maken dat we gedurende de komende tijd steeds meer inzicht krijgen in welke opgave er ligt.

Om focus te houden op regionale meerwaarde van systeemmaatregelen en de optimale lokale inpassing van de dijk kiezen we ervoor om gedurende de Verkenning de dijkversterkingsmaatregelen en systeemmaatregelen eerst apart van elkaar te beschouwen en uit te werken. Als inpassingsmogelijkheden en geschikte systeemmaatregelen zijn uitgekristalliseerd, combineren we deze tot kansrijke alternatieven. Daaruit wordt aan het einde van de Verkenning een voorkeursalternatief ontwikkeld, dat het waterschap na brede maatschappelijke consultatie zal vaststellen. 

Met deze adaptieve aanpak en een gemotiveerd projectteam zorgen we ervoor dat we in 2023 de verkenningsfase van dit project kunnen afronden er een gedragen voorkeursalternatief ligt waarmee we zorgen voor een veilig en toekomstbestendig Vechtstroomgebied.
 

Deel deze pagina