Gepubliceerd op 12 november 2020

Rijkswaterstaat gunt Witteveen+Bos planuitwerking A7/A8 Amsterdam-Hoorn

Rijkswaterstaat heeft Witteveen+Bos, in samenwerking met BoschSlabbers en AT Osborne, opdracht verleend voor het uitvoeren van de planuitwerking voor de A7/A8 Amsterdam-Hoorn.  De bereikbaarheid op de corridor staat onder druk en uit onderzoek blijkt dat de filedruk tussen Amsterdam en Hoorn na 2020 fors toeneemt.

In 2019 is in een structuurvisie op hoofdlijnen vastgelegd welke maatregelen worden getroffen om de doorstroming te verbeteren. Het gaat om een breed pakket gericht op onder andere fiets, openbaar vervoer en de auto.

De opdracht aan Witteveen+Bos betreft de maatregelen aan het hoofdwegennet. Het gaat daarbij om verbreding en realisatie van spitsstroken op verschillende trajectdelen, openstelling van een extra rijstrook in de Coentunnel en aanpak van onder andere knooppunt Zaandam.

Tracébesluit
Witteveen+Bos gaat komende jaren aan de slag om de maatregelen voor het hoofdwegennet A7/A8 verder uit te werken. Doel van de opdracht is om te komen tot een vastgesteld tracébesluit. Onderdeel van de opdracht zijn onder andere het ontwerpproces, diverse onderzoeken, milieueffectrapportage en ondersteuning in het omgevingsproces.

Ruimtelijke kwaliteit en meerwaarde
Een uitdaging, en ambitie, in dit project is om de ruimtelijke kwaliteit een volwaardige plek te geven. Temeer omdat het tracé twee UNESCO werelderfgebieden doorsnijdt: de Stelling van Amsterdam en de Beemster. Om dit goed aan te pakken werken we integraal samen met  de landschapsarchitecten van BoschSlabbers.

Daarnaast hebben we samen met Rijkswaterstaat de ambitie om in het omgevingsproces meerwaarde te creëren. We gaan, samen met betrokken partijen, op zoek naar kansen om invulling te geven aan ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. En we gaan aan de slag om de  kansen ook te ‘verzilveren’.  Voor deze opgave en het strategisch omgevingsmanagement werken we samen met AT Osborne.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Anke Springer-Rouwette

Groepsleider Sociale- en milieueffectrapportage