Gepubliceerd op 01 juni 2021

Participatie in gebiedsvisie de Dorschkamp

In de zomer van 2020 is Witteveen+Bos van start gegaan met het opstellen van een gebiedsvisie voor de Dorschkamp in Wageningen. Een bijzonder en uniek (bos)gebied aan de rand van Nationaal Park de Hoge Veluwe, dat zich kenmerkt door een rijke cultuurhistorie en een grote diversiteit aan recreatieve, landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Met de gebiedsvisie is het startschot gegeven voor de ontwikkeling tot een hoogwaardige en unieke woningbouwlocatie.

Het belangrijkste uitgangspunt voor de ontwikkeling is dat de aanwezige kernwaarden niet mogen verslechteren en waar mogelijk worden versterkt. Ook moet de woningbouw voor minstens 15 % uit sociale huur en 15 % uit midden huur bestaan. Een uitdagende opgave: het plan moet betaalbaar zijn en op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Daarom is in de geest van de nieuwe Omgevingswet een intensief participatietraject doorlopen met omwonenden, maatschappelijke organisaties, grondeigenaren en beleidsmedewerkers.

De eerste kennismaking tussen de projectteams van Witteveen+Bos en de gemeente Wageningen vond plaats in september 2020. Het projectteam was te gast op het Wagenings Wijngoed: een inspirerende omgeving, gelegen in het plangebied. De projectteamleden trokken het gebied in om foto’s te maken van de Dorschkamp. Op basis van de foto’s zijn wensen, zorgen, inzichten en kansen met elkaar gedeeld. Vervolgens heeft Witteveen+Bos een ecologische en landschappelijke nulmeting uitgevoerd, waarin de kernkwaliteiten inzichtelijk zijn gemaakt.

De uitkomsten van deze studie zijn tijdens de eerste participatiebijeenkomst met de omgeving (september) gepresenteerd op het Wagenings Wijngoed. Trends en ontwikkelingen voor het gebied zijn aan hand van verschillende schetskaarten besproken.

De tweede (november) en de derde participatiebijeenkomst (januari) vonden vanwege corona digitaal plaats. Vanuit de nulmetingen zijn vier alternatieven opgesteld om de ontwikkelrichtingen te verkennen. Deze alternatieven zijn tijdens de tweede sessie aan de omgeving voorgelegd, besproken en gezamenlijk beoordeeld. Daaruit zijn leidende principes, randvoorwaarden en uitgangspunten getrechterd. Bij de derde bijeenkomst is in een interactieve ontwerpsessie de confrontatie opgezocht tussen de alternatieven en ontwerpkeuzes voor de invulling van het gebied. Tijdens het gehele proces was het mogelijk om ideeën te delen op het online participatieplatform van de gemeente: De stem van Wageningen.

Deel dit artikel