Gepubliceerd op 25 februari 2020

Overheidsgebouwen Den Haag in 2040 klimaatneutraal

Het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH) gaat de volgende fase in. Afgelopen week is door het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium Motion2040+, bestaande uit DWA, Rebel, TwynstraGudde en Witteveen+Bos, de opdracht ondertekend voor de vormgeving en uitvoering van het ERDH-programma in de komende jaren. Het programma heeft als doel voor 2040 ruim dertig overheidsgebouwen van schone energie te voorzien. Om dat te bereiken gaat het programma uit van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij herhaalbaarheid en schaalbaarheid van de aanpak centraal staan.

ERDH is een bestuurlijk samenwerkingsverband van onder andere het Rijk, Gemeente Den Haag en Provincie Zuid Holland. Het Programma ERDH heeft als doel een klimaatneutrale energievoorziening voor de belangrijkste (semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. Aanvankelijk zou dat gelden voor 16 gebouwen. Inmiddels hebben 30 overheidsgebouwen in het centrum van de hofstad de doelstelling vastgelegd in een Green Deal. De samenwerkingsorganisatie en de gebiedsaanpak voor ERDH is uniek in Nederland.

Trias Territoria-principe
Na de visie- en planvorming is het nu tijd om door te pakken. Kenmerkend voor de uitwerking van de gebiedsaanpak is de Trias Territoria. Dit is een ontwerpfilosofie die de aanpak ordent in een sturende benaderingsvolgorde door 1) eerst de lokale mogelijkheden voor energieopwekking en -reductie te onderzoeken, 2) dan de mogelijkheden te benutten die de omgeving biedt, bijvoorbeeld door opslag in de bodem en 3) het restant van de behoefte aan duurzame energie in te kopen. Voor ERDH betekent dit concreet eerst energiereductie en -opwek op gebouwniveau, dan opslag en uitwisseling van energie tussen de ERDH-gebouwen in een WKO-netwerk, aansluiting van de gebouwen op een verduurzaamd warmtenet en ten slotte de inkoop van groene stroom. 

Smart Thermal Grid en geothermie
Het consortium werkt de benaderingsvolgorde van de Trias Territoria uit in een herhaalbare en schaalbare gebiedsaanpak die het Rijk en partners ook in andere steden kan uitrollen. Daarbij concentreert Motion2040+ zich op drie hoofdthema’s: gedeelde WKO-netwerken middels Smart Thermal Grids, geothermie voor de levering van duurzame warmte en het aanjagen van innovaties voor de duurzame energievoorziening van gebouwen.

Bijdrage aan het Klimaatakkoord
Het programma wil een voorbeeldfunctie vervullen voor verduurzaming in Nederland. Men heeft de afgelopen jaar hard gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor wko-netwerken, duurzame warmte en gebouwmaatregelen. Met de verduurzaming van meer dan 1 miljoen m2 vloeroppervlak rond het station Den Haag Centraal wordt een aanzienlijke energiebesparing beoogd. Daarmee draagt het programma in belangrijke mate bij aan het versneld invullen van de ambities in het Klimaatakkoord. Om dit mogelijk te maken zullen de komende jaren concrete projectvoorstellen op tafel komen waarmee samen met gebouweigenaren en betrokkenen de strategie voor verschillende type gebouwen omgezet wordt naar concrete energiesystemen.

Bewezen samenwerking
Witteveen+Bos, Rebel en DWA kregen als samenwerkingsverband Motion2040 drie jaar geleden al de opdracht om voor ERDH een advies op te stellen voor een gebiedsgerichte aanpak bij de voorgenomen verduurzaming. Met toetreding van TwynstraGudde heeft het nieuwe consortium Motion2040+ alle kennisdomeinen in huis voor dergelijke verduurzamingsvraagstukken.

Adviesbureau DWA is de trekker en brengt technische, financiële en procesmatige kennis in van de energietransitie in complexe bestuurlijke omgevingen. Rebel specialiseert zich in organisatorische, financiële en juridische vraagstukken bij verduurzaming. TwynstraGudde focust op stakeholdermanagement, programmamanagement en risicobeheersing. Witteveen+Bos is expert op het gebied van energietechnologieën en -strategieën. De integrale samenwerking tussen de bureaus is bewezen in meer dan tien eerdere samenwerkingsopgaves, waaronder de oprichting van een Programmabureau warmte-koude in de Metropoolregio Amsterdam. De partners werken op een pragmatische manier aan uitvoerbare oplossingen.
 

Deel deze pagina