Gepubliceerd op 10 februari 2020

MKBA Friese veenweidegebied: kansen voor remming bodemdaling

Is het maatschappelijk verantwoord om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te remmen? Zo ja, wat is dan de meest aantrekkelijke koers voor de lange termijn? Half november 2019 heeft Witteveen+Bos de maatschappelijke kosten-batenanalyse ‘MKBA remming bodemdaling Friese veenweidegebied’ opgeleverd. Opdrachtgevers zijn de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân.

In de studie zijn vijf beleidsalternatieven onderzocht, die de bodemdaling in verschillende mate remmen via droogleggingsreductie. Daarbij zijn de kosten en baten van de onderzochte alternatieven ten opzichte van de referentie ‘Recht zo die gaat’ bepaald en zoveel mogelijk in euro’s uitgedrukt.  Een mix van twee beleidsalternatieven biedt de beste optie om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan en tegelijkertijd de landbouw een duurzaam toekomstperspectief aan te reiken. 

Een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw kan geboden worden door: 

  • Maatwerk in het waterbeheer. Dat biedt de meeste kansen om als boer met een verminderde drooglegging hetzelfde verdienmodel te kunnen voortzetten.
  • De ontwikkeling van nieuwe landbouwkundige verdienmodellen, die goed te combineren zijn met vernatting, zoals kringlooplandbouw, verbrede landbouw en natuurinclusieve landbouw. 


Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen in het najaar van 2020 een Veenweideprogramma voor de periode 2020-2030 vast.  

 

Deel deze pagina