Gepubliceerd op 18 januari 2019

Kick-off van het project 'Nieuwe bedreigingen'

Op dinsdag 15 januari vond de kick-off en kennismarkt plaats van het project Nieuwe en opkomende stoffen in bodem en ondergrond, ook wel het project Nieuwe bedreigingen genoemd op het hoofdkantoor van Witteveen+Bos in Deventer. Het project moet resulteren in een systematische aanpak voor het beheersen van onverwachte of kritieke situaties met nieuwe of opkomende stoffen (die gezondheids-en milieurisico’s met zich meebrengen) in het bodemsysteem. Tijdens de kick-off presenteerden de kennisinstituten en universiteiten op inspirerende wijze hun tools en kennis op het gebied van nieuwe en opkomende stoffen in het milieu.

In opdracht van het UP (Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond) draagt Witteveen+Bos, in consortiumverband met Arcadis, Bioclear earth en TTE Consultants, zorg voor het wegnemen van onzekerheden over nieuw aangetroffen stoffen. Het aantreffen van de voorheen onbekende, mogelijk bedreigende stoffen in het milieu leidt tot onzekerheid bij overheden, bedrijven en burgers. Zijn er risico’s voor de gezondheid of voor de natuur, wat doet het met ons algehele milieukwaliteit? Waarvoor ben ik aansprakelijk, wat mag en/of moet ik zelf doen? Dat zijn allemaal vragen waar in het project antwoord op gegeven wordt.

Het doel van het project is te komen tot een systematische aanpak en tot de beheersing van onverwachte of kritieke situaties met nieuwe of opkomende stoffen in het bodemsysteem. Zo weet ieder die wordt geconfronteerd met een nieuwe stof welke stappen hij kan zetten, ook als er geen risicodata van deze stof beschikbaar zijn. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe stoffen met nog onbekende risico’s, maar ook om gewijzigde inzichten rond al langer bekende stoffen (zoals lood in de bodem of het ontstaan van antibioticaresistentie). Vervolgens wordt vastgesteld hoe zo effectief mogelijk gereageerd en gecommuniceerd kan worden als er sprake blijkt te zijn van een mogelijk probleem. Het project zal leiden tot praktische handelingskaders en voorstellen voor een effectieve kennisinfrastructuur.

Op dinsdag 29 januari aanstaande krijgt het project een vervolg in de vorm van praktijktafels en pilots. Wie wil aansluiten bij een praktijktafel of een pilot wil inbrengen, kan contact opnemen met Arne Alphenaar, coördinator kennisagenda (alphenaar@engineers.nl) of met Martijn van Houten, projectmanager (martijn.van.houten@witteveenbos.com).

Deel deze pagina