Gepubliceerd op 30 maart 2017

HHRS'en Delfland en Rijnland gunnen Witteveen+Bos raamovereenkomsten

Op 30 maart 2017 kreeg advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos twee raamovereenkomsten voor ingenieursdiensten gegund, beide voor hoogheemraadschappen. Binnen de raamovereenkomst met Hoogheemraadschap van Rijnland valt de uitvoer van projecten binnen de drie percelen waterhuishoudkundige werken, zuiveringstechnische werken en baggeren. Binnen de tweede raamovereenkomst, met zowel Hoogheemraadschap van Rijnland als Hoogheemraadschap van Delfland, vallen de percelen advies beleid, advies proces- en planvorming, onderzoek systeemanalyse waterkwaliteit, onderzoek peilbesluiten, systeemanalyses waterkwantiteit en advisering en onderzoek waterketen.

Raamovereenkomst met Hoogheemraadschap van Rijnland
De raamovereenkomst Ingenieursdiensten heeft een looptijd van twee jaar, met twee keer de mogelijkheid tot verlenging van een jaar. Binnen het perceel waterhuishoudkundige werken zijn de komende jaren onder meer werkzaamheden te verwachten op het gebied van waterbergingen, het verbreden van waterlopen, het bouwen en verbouwen van gemalen en de aanleg en verbetering van waterkeringen. Binnen het perceel zuiveringswerken vallen adviezen met betrekking tot afvalwaterinstallaties, transportgemalen en transportleidingen. Het perceel baggeren heeft betrekking op baggerwerkzaamheden van de watergangen in polders en boezems.

Raamovereenkomst met Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Delfland
De overeenkomst Beleid, Proces- en Planvorming en Onderzoek met de twee hoogheemraadschappen heeft een looptijd van twee jaar, met twee keer de mogelijkheid tot verlenging van een jaar. Voor advisering beleid moet gedacht worden aan het actualiseren van beleid; binnen het perceel proces- en planvorming valt onder andere projectmanagement; binnen het perceel onderzoek systeemanalyse waterkwaliteit valt de uitvoering van emissie-analyses en ecologische ingreep-effectrelaties; in het perceel onderzoek peilbesluiten, systeemanalyses waterkwantiteit vallen hydrologische analyses van het watersysteem en in het perceel advisering en onderzoek waterketen valt het opstellen van integrale riolering- en waterketenplannen.

Samenwerking
Witteveen+Bos continueert met deze raamovereenkomsten haar langdurige samenwerking met beide hoogheemraadschappen. In de raamovereenkomsten werd Witteveen+Bos door de hoogheemraadschappen met name op het onderwerp kwaliteit goed beoordeeld. De vier criteria hiervoor - aantoonbaar verifiëren, aantoonbaar valideren, klanttevredenheid en het ontsluiten van informatie - werden allen beoordeeld met ‘uitstekend’ of ‘goed’. De ervaring van Witteveen+Bos op het gebied van systems engineering kwam hierbij goed van pas.

Deel deze pagina