Gepubliceerd op 05 april 2017

Grootschalige verduurzaming gebouwen

Witteveen+Bos, Rebel en DWA onderzoeken de transitie naar 100 procent duurzaam energiegebruik voor gebouwen van de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf.

Vooruitlopend op de Europese doelstelling voor energiebesparing en energie-efficiency in 2050 hebben de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken dat in 2040 voor zestien gebouwen in het centrumgebied van Den Haag het energieverbruik gereduceerd is en het overblijvende energieverbruik geheel duurzaam wordt opgewekt. Onder de zestien bouwwerken bevinden zich onder andere de herkenbare gebouwen van de ministeries van OCW, VWS & SZW, BZK & VenJ en rijksgebouwen zoals de Koninklijke Bibliotheek.

De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben Witteveen+Bos, Rebel Group en DWA opdracht gegeven onderzoek te doen naar alle mogelijkheden en de strategie uit te werken die ertoe leidt dat de doelstelling in 2040 daadwerkelijk wordt gehaald. De drie bureaus hebben hun expertises voor dit onderzoek gebundeld en een aanpak ontwikkeld waarin alle onderzoeks- en implementatieaspecten zijn opgenomen. De partijen zijn trots op deze opdracht. Zij leveren hiermee een concrete bijdrage aan de energietransitie in het centrum van Den Haag en ontwikkelen een aanpak waarmee de energietransitie op grotere schaal gerealiseerd wordt.

In het onderzoek wordt gekeken naar combinaties van energiebesparende maatregelen, het lokaal opwekken van duurzame energie en de kosten en opbrengsten van de verschillende mogelijkheden. Hierbij worden de kansen en ontwikkelingen op zowel gebouw- als gebiedsniveau betrokken en wordt tevens geanticipeerd op langetermijninnovaties voor energiereductie en duurzame energieopwekking en -distributie. Het onderzoek wordt in oktober 2017 afgerond, waarna uitvoering van de voorgestelde maatregelen volgt. Daarmee maken Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf op korte termijn een ambitieuze stap naar grootschalige verduurzaming.

Deel deze pagina