Gepubliceerd op 01 september 2020

Duurzame warmtevoorzieningen in wijken Arnhem en Velp

Witteveen+Bos heeft voor verschillende wijken in Arnhem en Velp de mogelijkheden onderzocht voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Vaak betreft dit wijken waar een eerste modelmatige analyse (bijvoorbeeld de Startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving) geen eenduidig of sluitend antwoord geeft op de vraag wat het meest geschikte energiesysteem is. Een gedetailleerdere analyse is dan gewenst.

Door middel van GIS analyses, context- en beleidsanalyses, stakeholderinterviews en woningschouwen kan Witteveen+Bos de energie- en isolatieopgave nauwkeurig in kaart brengen. Op basis hiervan stellen wij vast welke individuele en collectieve energiesystemen kansrijk zijn om in de (toekomstige) warmtevraag te kunnen voorzien. Daarbij kijken we naar de financiële, juridische en sociaaleconomische aspecten.

Voor de bepaling van kansrijke strategieën dient een goede balans te worden gevonden tussen de wensen van bewoners, gemeente, en netbeheerder én de technisch, economische en praktische haalbaarheid

Maatwerk
Voor elke wijk of buurt is maatwerk nodig: in het ene gebied past een aanpak met individuele energiesystemen, zoals in de wijk Wellenstein. In andere wijken is een collectieve oplossing wenselijk, zoals in de wijken Hoogkamp en Sterrenberg. Een belangrijke rol speelt de afweging tussen isolatie en vervanging van afgiftesystemen versus de hoogte van de aanvoertemperatuur. Daarnaast is er in veel gevallen een gebrek 
aan warmtebronnen of een warmtenet, waardoor ook innovatieve collectieve oplossingen worden verkend en uitgewerkt.

Wijkanalyses
Zo keken we in de wijkanalyses ook naar de combinatie van een warmte- en koude opslag (WKO) met zonnecollectoren, lokaal warmtenet en een centrale warmtepomp, zoals in de wijken Elswijde en Sterrenberg. In de wijk Heijenoord onderzochten we de haalbaarheid van een Ecovat, een warmte-opslagsysteem. Soms is het nog te vroeg om een definitief besluit te nemen over de toekomstige warmtevoorziening. In de wijk Sterrenberg adviseerden we bijvoorbeeld wel om bij de geplande rioolvervanging ruimte te reserveren voor een eventueel aan te leggen warmtenet. Deze adaptieve aanpak helpt gemeenten op basis van (on)zekerheden beslissingen te nemen voor de toekomst.

Participatief proces
In de wijken Elsweide, Wellenstein en Velp-Zuid zijn de hogescholen Van Hall Larenstein en HAN, Peeze Koffie, Intratuin, de bewonersvereniging(en) en woningbouwcorporatie Vivare nauw betrokken geweest bij een verkenning naar verduurzaming van de energievoorziening. In een participatief proces met alle betrokkenen is de kansrijkheid van mogelijke transitiepaden verkend. Onze aanpak richt zich zowel op de techniek, de financiën, de lokale belangen en wensen, als het uiteindelijke beleid. Daarmee ondersteunt Witteveen+Bos gemeentes in hun invulling van de transitievisie warmte en de wijkuitvoeringsplannen. 

Deel dit bericht