Gepubliceerd op 19 september 2016

Duurzame ontwikkeling: hoe zit het ook alweer?

De wereldbevolking groeit door, van circa 7 miljard mensen nu naar circa 9 miljard in 2050, waarvan dan naar schatting 70 % in steden woont. Over 20 jaar is al 50 % meer voedsel, water en energie nodig dan op dit moment. Ook zal de vraag naar woningen, werkplekken en infrastructuur sterk toenemen. Wereldwijd ontstaan steeds complexere opgaven op het gebied van mobiliteit, veiligheid, waterhuishouding en voedselproductie, zeker in dichter bevolkte deltagebieden. Er zijn op allerlei niveaus afspraken gemaakt om de uitdagingen als gevolg van deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en de wereld socialer, welvarender en duurzamer te maken. Enkele hiervan worden hieronder toegelicht en komen verderop in deze uitgave aan bod.

Brundtland
Duurzame ontwikkeling gaat over het samenbrengen van economische ontwikkeling, sociale gelijkheid en bescherming van het milieu. De klassieke Brundtland-definitie van duurzame ontwikkeling is: ‘ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’

17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Verenigde Naties (VN) hebben nieuwe werelddoelen geformuleerd die voor 2030 ongelijkheid en klimaatverandering moeten aanpakken en een einde moeten maken aan armoede en honger. Per 1 januari 2016 hebben 197 landen zich gecommitteerd aan de doelen voor duurzame ontwikkeling voor iedereen: niemand mag achterblijven. Nieuw, in vergelijking met de Millenniumdoelen uit 2000, is dat naast het bestrijden van armoede en ongelijkheid ook klimaatverandering en het leefmilieu aandacht krijgen. Ook is er een grotere rol voor organisaties om via duurzame investeringen mensen aan werk en een beter bestaan te helpen. Op alle niveaus - wereldwijd tot individueel - kan eenieder deze doelen vertalen naar eigen uitdagingen. De 17 werelddoelen staan hieronder afgebeeld.

Klimaatakkoord
In december 2015 hebben 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. Dit akkoord is erop gericht om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat de temperatuurstijging beperkt blijft tot 2º Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Het streven is de opwarming tot 1,5º Celsius te beperken. De landen die het verdrag ratificeren, stellen een nationaal klimaatplan op en leggen de afspraken vast in wetgeving. Het Klimaatakkoord treedt in 2020 in werking, zodra ten minste 55 landen, die samen meer dan 55 % van de broeikasgassen uitstoten, het akkoord ratificeren. Van rijkere landen wordt bovendien verwacht dat zij armere landen financieel steunen. In april 2016 ondertekende staatssecretaris Dijksma als voorzitter van de Europese Unie het Klimaatakkoord namens de lidstaten. China en de Verenigde Staten - samen verantwoordelijk voor 40 % van de uitstoot - ratificeerden het akkoord begin september 2016.

Energieakkoord
In 2013 is in Nederland het Energieakkoord gesloten met ruim 40 betrokken partijen, waaronder de overheid, werkgevers en natuur- en milieuorganisaties. Het energie- en klimaatbeleid is gericht op energiebesparing en schone technologie. Het streven is een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 % per jaar en vergroting van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 % in 2020 en 16 % in 2023.

Duurzame ontwerpprincipes
Witteveen+Bos wil graag haar steentje bijdragen aan het bereiken van een duurzame samenleving. Onze 6 duurzame ontwerpprincipes maken duurzame oplossingen concreet.
-   natuurinclusief en klimaatbestendig ontwerpen
-  volgen van de ketenbenadering
-  optimalisatie van functies
-   social design: sociale duurzaamheid als uitgangspunt
-  participatie door stakeholders en gebruikers
-  Trias-principe voor duurzame oplossingen.

Deel deze pagina