Gepubliceerd op 30 januari 2023

Bodemsanering Yara succesvol afgerond

Medio 2022 heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond ingestemd met het laatste evaluatieverslag waarin de resultaten van de bodemsanering op het voormalige bedrijfsterrein van Yara Nederland in de Botlek zijn beschreven. Daarmee is de bodemsanering met succes afgerond.

Witteveen+Bos heeft vanaf februari 2017 voor dit bodemsaneringsproject toezicht gehouden op de milieukundige aspecten van het project op het bewuste terrein. Deze werkzaamheden hebben we uitgevoerd in opdracht van het aannemingsbedrijf Mourik Infra BV. De precieze saneringslocatie is bekend onder de naam ‘D2’. Yara, een internationale producent van meststoffen, had deze locatie in gebruik en wilde deze terugleveren aan het Havenbedrijf Rotterdam. Echter, de locatie was tijdens de bedrijfsvoering van een ander bedrijf verontreinigd met een ontvettingsmiddel.

Als onderdeel van de teruglevering moest de verontreiniging zoals verplicht in de pachtovereenkomst worden gesaneerd. Uit de variantenstudie bleek dat een mogelijke aanpak kon bestaan uit bronverwijdering. In 2017 is de bron van de verontreiniging - de zone met hoge concentraties aan PER in de grond - binnen een damwandkuip tot een diepte van ruim 5 meter weggegraven en afgevoerd. Vervolgens heeft Witteveen+Bos in de periode 2017-2022 via monitoring van de grondwaterkwaliteit beoordeeld of de voorspelde concentratieafname in het grondwater volgens verwachting verloopt. Het uitdovende effect van de bronverwijdering werd tijdens deze vijf jaar durende monitoring goed zichtbaar. Ook in de pluimzone is de trend van de gemiddelde concentratie afnemend, tot beneden de wettelijke interventiewaarde. Het bevoegd gezag kon daarom instemmen met het behaalde saneringsresultaat.

Deel deze pagina

Meer informatie?