Cultureel erfgoed

Meerwaarde voor de leefomgeving

Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving: in dorpen, steden of het landelijk gebied. In gebouwen en kunstwerken, maar ook in de bodem of onder water. Of als immaterieel erfgoed in onze tradities, gebruiken en verhalen. Witteveen+Bos is zich al decennialang bewust van de meerwaarde van dit erfgoed bij het vormen van de huidige en toekomstige leefomgeving.

Ingenieus met impact

Wij dragen graag bij aan het ontwikkelen van betekenisvolle plekken in stad en land. Dit doen wij door de identiteit en ontstaansgeschiedenis te koppelen aan de opgaven en ambities in het gebied. Daarmee zorgen we voor een leefomgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit voor iedereen, nu en later. Met ons inzicht in het plaatselijke systeem, onze kennis van erfgoed en de lokale identiteit ontwikkelen wij altijd passende, gebiedseigen oplossingen. Zo zorgen we voor verdieping in ruimtelijke ontwerpen, beleidsvisies en -plannen.

Meerwaarde van erfgoed en identiteit

De identiteit van een plek of gebied biedt bij concrete projecten belangrijke aanknopingspunten voor behoud en ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. Het verhaal achter de plek biedt inspiratie voor stedenbouwkundig ontwerp, (landschaps)architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Een bredere blik zorgt ook voor meekoppelkansen vanuit gebiedsontwikkelingen.

Door al vroeg in een project archeologische en cultuurhistorische kansen te verkennen, maken we inzichtelijk hoe erfgoed daadwerkelijk meerwaarde oplevert. Kennis van de ontstaansgeschiedenis, archeologie en cultuurhistorie van de plek dragen bij aan een duurzame visie op onze omgeving. Dit leidt tot een beter begrip van het landschappelijke systeem en de invloeden van de mens hierop

Voor overheden is het van belang om te weten welk erfgoed aanwezig is én te bepalen welke waarde zij daaraan hechten. Inventarisatie- en waarderingskaarten zijn daarbij essentieel, evenals effectenstudies, transformatiekaders en een duidelijk erfgoedbeleid.

Dit helpt initiatiefnemers van ruimtelijke plannen bij het omgaan met aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden. Onze experts zorgen voor een efficiënte en zorgvuldige toepassing van beleid en wetgeving, zoals in omgevingseffectrapportages en archeologisch onderzoek.

 

 

Meer informatie

<>