Luchtkwaliteit, stikstofdepositie en geur

De kwaliteit van de lucht en de depositie van stikstof bepaalt in belangrijke mate de gezondheid van mens en dier. Witteveen+Bos beschikt over een divers team van scheikundige technologen, gezondheidswetenschappers, stromingsdeskundigen en ecologen die in staat zijn om de effecten van ruimtelijke ingrepen door middel van metingen en berekeningen in beeld te brengen. Dit doen wij voor industriële activiteiten en voor infrastructurele ingepren. Ook adviseren wij gemeenten en provincies bij het maken van beleidskeuzes. Wij geven antwoord op vragen zoals: welke maatregelen op stedelijk niveau zijn het meest kosteneffectief en behalen dus de meeste gezondheidswinst per te besteden euro?

  

Wij verzorgen onderzoeken naar de luchtkwaliteit als onderdeel van:

  • due-diligence onderzoeken
  • aanvragen voor omgevingsvergunningen
  • ontheffingen op de Wet natuurbescherming
  • passende beoordelingen
  • milieueffectrapporten
  • bestemmingsplannen
  • tracébesluiten,
  • inpassingsplannen
  • monitorings- en rapportageverplichtingen
Share this
Witteveen+Bos medewerker Eveline Buter

Eveline Buter

Director